Xuất Ê-díp-tô 24:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời.