Xuất Ê-díp-tô 23:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô, chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào.