Xuất Ê-díp-tô 23:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ sai ong lỗ đi trước đánh đuổi dân Hê-vít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít khỏi trước mặt ngươi.