Xuất Ê-díp-tô 23:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đây nầy, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị.