Xuất Ê-díp-tô 23:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những hoa quả đầu mùa của đất, ngươi phải đem đến đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nên nấu dê con trong sữa mẹ nó.