Xuất Ê-díp-tô 23:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mỗi năm ba kỳ các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va.