Xuất Ê-díp-tô 23:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi. Chớ xưng đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra.