Xuất Ê-díp-tô 22:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi.