Xuất Ê-díp-tô 22:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô.