Xuất Ê-díp-tô 22:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu kẻ trộm đang cạy cửa mà bị bắt và đánh chết đi, thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân.