Xuất Ê-díp-tô 22:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử.