Xuất Ê-díp-tô 22:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ để các đồng cốt sống.