Xuất Ê-díp-tô 22:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ví ai bắt trộm bò hay chiên, rồi giết hoặc bán đi, thì phải thường năm con bò cho một con, và bốn con chiên cho một con.