Xuất Ê-díp-tô 21:23-25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
23
Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng,
24
lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân,
25
lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương.