Xuất Ê-díp-tô 21:22-23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
22
Nếu người ta đánh nhau, đụng nhằm một người đàn bà có thai, làm cho phải sảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhằm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định, và trả tiền trước mặt quan án.
23
Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng,