Xuất Ê-díp-tô 21:15-17 - Bản dịch Truyền thống
15
Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử.
16
Kẻ nào bắt người và bán, hoặc giữ lại trong tay mình, sẽ bị xử tử.
17
Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử.