Xuất Ê-díp-tô 21:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử.