Xuất Ê-díp-tô 21:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào đánh chết một người, sẽ bị xử tử.