Xuất Ê-díp-tô 20:7-8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
7
Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
8
Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.