Xuất Ê-díp-tô 20:3 - Bản dịch Truyền thống
Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.