Xuất Ê-díp-tô 20:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịt có Đức Chúa Trời ngự ở trong.