Xuất Ê-díp-tô 20:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.