Xuất Ê-díp-tô 20:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ trộm cướp.