Xuất Ê-díp-tô 20:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ phạm tội tà dâm.