Xuất Ê-díp-tô 20:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi chớ giết người.