Xuất Ê-díp-tô 20:12-17 - Bản dịch Truyền thống
12
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
13
Ngươi chớ giết người.
14
Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
15
Ngươi chớ trộm cướp.
16
Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
17
Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.