Xuất Ê-díp-tô 20:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.