Xuất Ê-díp-tô 20:1-3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:
2
Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
3
Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.