Xuất Ê-díp-tô 20:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: