Xuất Ê-díp-tô 2:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Ap-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.