Xuất Ê-díp-tô 2:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi mấy nàng trở về nhà Rê -u-ên, cha mình, thì người hỏi rằng: Sao bữa nay các con về sớm vậy?