Xuất Ê-díp-tô 2:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an có bảy con gái; các nàng đó đến giếng xách nước đổ đầy máng đặng cho bầy chiên cha mình uống.