Xuất Ê-díp-tô 19:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào.