Xuất Ê-díp-tô 18:17-18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
17
Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện.
18
Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi.