Xuất Ê-díp-tô 18:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời.