Xuất Ê-díp-tô 17:4 - Bản dịch Truyền thống
Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi!