Xuất Ê-díp-tô 16:36 - Bản dịch Truyền thống
Vả, ô-me là một phần mười của ê-pha.