Xuất Ê-díp-tô 16:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dân Y-sơ-ra-ên ăn ma-na trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Ca-na-an, là xứ có người ta ở.