Xuất Ê-díp-tô 16:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhà Y-sơ-ra-ên đặt tên lương thực nầy là ma-na; nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong.