Xuất Ê-díp-tô 16:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn; khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra.