Xuất Ê-díp-tô 16:19-21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
19
Môi-se nói cùng dân sự rằng: Đừng ai để dư lại cho đến sáng mai.
20
Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai; thì sâu hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ.
21
Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn; khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra.