Xuất Ê-díp-tô 16:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cứ lường từ mô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn.