Xuất Ê-díp-tô 15:27 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước.