Xuất Ê-díp-tô 15:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp.