Xuất Ê-díp-tô 15:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó Về nơi ở thánh của Ngài.