Xuất Ê-díp-tô 14:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả.