Xuất Ê-díp-tô 14:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau;