Xuất Ê-díp-tô 14:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi;