Xuất Ê-díp-tô 14:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.