Xuất Ê-díp-tô 13:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: Ay vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta, khi ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.